BHP maszyn i urządzeń technicznych - w zakładzie przemysłowym

Dyrektywa maszynowa - wymagania bezpieczeństwa.
Projektowanie maszyn bezpiecznych
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
masyznowe
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa Maszynowa jest kierowana do producentów i dostawców maszyn, a w szczególności do projektantów maszyn, linii technologicznych oraz systemów ich sterowania. Zasady uwzględniania bezpieczeństwa w procesie projektowania są obowiązkowe.
"Producent jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny zagrożeń, w celu identyfikacji tych, które odnoszą się do jego maszyny. Powinien on następnie zaprojektować i zbudować maszynę uwzględniającą wyniki tej oceny." Włączenie aspektów bezpieczeństwa do procesu projektowania jest wyraźnie wymagane w Dyrektywie Maszynowej.

Definicje zamieszczone w Dyrektywie Maszynowej
(Dyrektywa maszynowa Art. 1 (2a)):

Definicja maszyny
zestaw powiązanych ze sobą części lub zespołów, z których przynajmniej jedna (en) porusza się, wraz z odpowiednimi urządzeniami roboczymi, układami sterowania, zasilania itp., złączonymi wspólnie w celu określonego zastosowania, w szczególności do przetwarzania, obrabiania, przemieszczania, pakowania materiałów, zestaw maszyn, które są rozmieszczone i sterowane tak, aby funkcjonowały jako zintegrowana całość (złożone linie technologiczne), wymienny osprzęt zmieniający funkcje maszyny (ale nie części zamienne)

Nowa dyrektywa maszynowa - 2006/42/WE - obowiązuje od 29 grudnia 2009 roku. Przepisy te są istotne dla producentów, użytkowników maszyn. Istotne jest też Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, które ową dyrektywę wprowadza. Wcześniej obowiązującą była dyrektywa maszynowa 98/37/WE.

Zasady uwzględniania bezpieczeństwa:
Rozwiązanie konstrukcyjne maszyn musi zapewnić, że ich eksploatacja, montaż oprzyrządowania i narzędzi oraz obsługa techniczna, przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu maszyn, będą przebiegać bez stwarzania zagrożenia dla ludzi. Przedsięwzięte środki muszą zmierzać do tego, aby ryzyko wypadku podczas przewidywanego okresu użytkowania maszyny, łącznie z czasem, w którym maszyna jest montowana i demontowana, było wykluczone, nawet w tych przypadkach, gdy ryzyko wypadku może powstać w dających się przewidzieć sytuacjach niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania maszyny. Przy wyborze odpowiednich rozwiązań producent musi stosować się do następujących zasad w podanej kolejności.
* wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń (nierozłączność bezpieczeństwa z projektowaniem i wykonaniem maszyn),
* przedsięwzięcie niezbędnych środków ochronnych przeciw nie dającym się usunąć zagrożeniom,
* zapoznanie użytkownika z zagrożeniami nie wyeliminowanymi w wyniku zastosowanych środków ochronnych oraz wskazanie na ewentualną potrzebę specjalnego przeszkolenia użytkowników i stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Podczas projektowania i wykonywania maszyn oraz opracowywania instrukcji obsługi (dokumentacji techniczno-ruchowej DTR) producent musi uwzględnić nie tylko sytuacje normalnie występujące podczas użytkowania maszyny, ale również wszystkie inne sytuacje, których w sposób uzasadniony można oczekiwać. Maszyna musi być zaprojektowana tak, aby jej nieprawidłowe użycie było niemożliwe, jeżeli takie użycie powodowałoby zagrożenie. W innych przypadkach DTR musi skierować uwagę użytkownika na niedozwolone sposoby użycia maszyny, które mogły mieć miejsce w praktyce.

Kogo dotyczy Dyrektywa Maszynowa?
Wszystkich dystrybutorów maszyn objętych D. M.
Wszystkich producentów maszyn (również na własny użytek)
Wszystkich importerów maszyn używanych
Dyrektywa Maszynowa jest kierowana do producentów i dostawców maszyn, a w szczególności do projektantów maszyn, linii technologicznych oraz systemów ich sterowania.

Maszyny używane i po modernizacji
Gdy dokonane zostaną zasadnicze modyfikacje dotyczące cech funkcjonalnych lub powodujące występowanie nowych zagrożeń:
* Jest to traktowane jako dostawa "nowej" maszyny na rynek,
* Musi być spełniona i udokumentowana zgodność z odpowiednimi dyrektywami Wspólnoty (znak CE itp.),
* Odpowiedzialność za spełnienie wymagań spoczywa na producencie i każdym kto dostarcza maszynę ponownie na rynek.

"Producentem" w rozumieniu dyrektywy jest każdy kto produkuje, modyfikuje, przekształca lub adaptuje produkt oraz przyjmuje za niego odpowiedzialność. Odpowiedzialność spoczywa na firmie/osobie, która przyjmuje odpowiedzialność za opracowanie i/lub wyprodukowanie maszyny lub rości sobie prawo do bycia producentem lub jego odpowiedzialność wynika z zawartych kontraktów.

Znak CE i nabywanie maszyn

1. W większości przypadków znak CE może być umieszczony przez producenta samodzielnie.
2. Wadliwe oznakowanie CE może spowodować wysokie koszty dla właściciela maszyny (utrata produkcji, wypadki w przemyśle, zamknięcie zakładu przez władze itp.).
3. Dostawa elementów maszyn w zgodzie z artykułem 4 Dyrektywy Maszynowej powoduje przekazanie wszystkich obowiązków wynikających na końcowego producenta, który wykorzystuje te elementy do budowy maszyny.
4. Nowa, sprawna maszyna, nie może być nabywana bez znaku CE.


Odpowiedzialność na stanowiskach związanych w Utrzymaniem Ruchu w zakładzie przemysłowym:
Główny mechanik utrzymania ruchu odpowiada zazwyczaj za wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie awarii parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym. Odpowiada również za zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu, utrzymania obiektów i terenu przedsiębiorstwa. Planuje i nadzoruje pracę służb utrzymania ruchu zgodnie z planem remontów, przeglądów i konserwacji. Prowadzi sprawy planowania i przeprowadzania konserwacji maszyn i urządzeń technicznych. Planuje zakupy części zamiennych i prowadzi magazyn części zamiennych. Planuje inwestycje i modernizacje parku maszynowego. Zarządza sprawami związanymi z ochroną i zabezpieczeniem majątku przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki energetycznej, ochrony środowiska.
Zajmuje się też ogólnie rozumianymi sprawami mechanicznymi, utrzymaniem ruchu, elektryką, energetyką. W jego gestii mogą też się znaleźć takie zagadnienia, jak pneumatyka, hydraulika, narzędzia i wyposażenie. Winien też obsługiwać takie procesy, jak diagnostyka, pomiary i regulacja, bezpieczeństwo, informatyka i systemy, w tym aplikacje mobilne. Do jego sfery zainteresowań wchodzi też ogólnie rozumiana obsługa produkcji przedsiębiorstwa, serwis i eksploatacja, nowoczesne materiały i technologie, czy pojazdy specjalne.

Na skróty:

Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych