BHP maszyn i urządzeń technicznych - w zakładzie produkcyjnym

Dyrektywa narzędziowa - minimalne wymagania bezpieczeństwa.
WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
do obrabiarek i tokarek
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ


Dyrektywa narzędziowa

W interesie pracodawcy jest zapewnienie jak największego bezpieczeństwa pracownikom. Dyrektywa 2009/104/WE dotyczy maszyn i urządzeń wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed 1 maja 2004 r. Dla uproszczenia nazwiemy je "maszynami starymi".
Zawarte tam postanowienia wprowadzone zostały na terenie Polski Rozporządzeniem MG z dnia 30.10.2002.

W świetle powyższych aktów prawa zachodzi konieczność dostosowywania maszyny (tokarki, frezarki, wiertarki czy innej obrabiarki) do minimalnych wymagań zawartych w dyrektywie 2009/104/WE i należy to do obowiązku każdego pracodawcy. Maszyny "stare" muszą spełniać co najmniej wymagania minimalne określone w tejże dyrektywie 2009/104/WE. Oba te akty prawne wskazują na rodzaj zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę podczas użytkowania maszyny. Nie określono tu szczegółowych rozwiązań, jakie należy zastosować, aby spełnić te wymagania.

  Wymagania te określone są dość ogólnie. Poniżej przedstawiono skrótowo przykładowe wymagania:
 • Urządzenia sterownicze sprzętu roboczego, które mają wpływ na bezpieczeństwo, muszą być widoczne i łatwe do zidentyfikowania jak też właściwie oznakowane.
 • Uruchomienie sprzętu roboczego musi być możliwe tylko przez celowe działanie za pomocą urządzenia sterowniczego przeznaczonego do tego celu.
 • Sprzęt roboczy musi być wyposażony w urządzenia sterownicze przeznaczone do całkowitego i bezpiecznego zatrzymywania.
 • Jeśli sprzęt stwarza zagrożenia, to musi być wyposażony w urządzenie zatrzymania awaryjnego.
 • Miejsca i stanowiska pracy lub konserwacji sprzętu roboczego muszą być wystarczająco oświetlone i odpowiednio przystosowane do wykonywanych czynności.
 • Sprzęt roboczy, który stwarza ryzyko upadku przedmiotów lub ich wyrzucenia, musi posiadać odpowiednie środki ochrony, odpowiadające stopniu ryzyka.
 • O ile występuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami sprzętu roboczego, to takie części muszą być wyposażone w osłony .
 • Części sprzętu roboczego o wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze muszą, muszą być zabezpieczone w celu uniknięcia ryzyka dotknięcia lub zbliżenia.
 • Urządzenia ostrzegawcze sprzętu roboczego muszą być jednoznaczne, łatwo dostrzegalne i zrozumiałe.
 • Musi być możliwe przeprowadzanie prac konserwacyjnych podczas postoju maszyny (tokarki, szlifierki, wiertarki, frezarki).
 • Sprzęt roboczy musi być wyposażony w łatwo odróżniające się środki, służące do odłączania od wszystkich źródeł energii.
 • Sprzęt roboczy musi odpowiednio ochraniać pracowników przed ryzykiem pożaru, przegrzania lub uwolnienia się gazu, pyłu, płynu, oparu, jak też przed ryzykiem porażenia w wyniku kontaktu z prądem elektrycznym oraz wyposażony w znaki ostrzegawcze i oznakowanie, mające zasadnicze znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pracowników.

Pierwszym etapem działań w zakładzie pracy, mającym na celu dostosowanie posiadanego parku maszynowego do wymagań, winna być ocena bezpieczeństwa maszyn.
Pracodawca posiadający maszyny (obrabiarki) niedostosowane do minimalnych wymagań powinien dostosować je do wymagań dyrektywy narzędziowej bezpieczeństwa.
Aby to osiągnąć, trzeba postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
 • Stworzenie listy kontrolnej z wymaganiami dyrektywy.
 • Powołanie zespołu złożonego z osób znających specyfikę i budowę maszyny
 • Kontrola maszyny pod względem minimalnych wymagań
 • Stworzenie planu działań korygujących i dostosowawczych
 • Wprowadzenie zmian w budowie i funkcjonowaniu maszyny
 • Stworzenie dokumentacji dostosowawczej

Rola pracowników Utrzymania Ruchu w procesie produkcyjnym:
Automatyk Utrzymania Ruchu w zakładzie produkcyjnym odpowiada za zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń. Przygotowuje plan prewencji i zapewnia też realizację działań prewencyjnych według tego planu. Na bieżąco monitoruje stan maszyn i urządzeń oraz informuje przełożonych o aktualnym statusie napraw. Prowadzi prace w zakresie uruchamianie nowych i optymalizacji istniejących systemów automatyki.
Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu prowadzi diagnozowanie przyczyn i usuwanie awarii maszyn i urządzeń, usuwanie awarii układów automatyki maszyn i urządzeń produkcyjnych, przeglądy i bieżące konserwacje, zapewnia funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej, zapewnia modernizacje i udoskonalenia maszyn, urządzeń, instalacji oraz systemów. Przygotowuje również i prowadzi szkolenia dla pracowników i operatorów maszyn oraz kontroluje elementy bezpieczeństwa. Zapewnia optymalną gotowość do pracy wszystkich zautomatyzowanych maszyn, urządzeń linii produkcyjnych.


Na skróty:

Bezpieczna i wydajna pracy - wyposażenie stanowiskowe obrabiarek

Odboje, odbojnice bariery ochronne dla przemysłu - ochrona obiektów produkcyjnych i magazynowych