utrzymanie ruchu - bhp maszyn
 • BHP maszyn i urządzeń technicznych

 • Wyposażenie ochronne dla przemysłu

 • Akcesoria zabezpieczające
  dla budynków magazynowych i przemysłowych

WYPOSAŻENIE
dla PRZEMYSŁU
dla obrabiarek
OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE LED - LAMPY MASZYNOWE - OPRAWY HERMETYCZNE - PODESTY DREWNIANE DO OBRABIAREK - MATY PODŁOGOWE STANOWISKOWE - RUSZTY WARSZTATOWE PODŁOGOWE - ODBOJE OCHRONNE PRZEMYSŁOWE - WYGRODZENIA ŁAŃCUCHOWE PRZESTAWNE - ZAPORY NOŻYCOWE PRZENOŚNE - OSŁONY BRZEGOWE ELASTYCZNE - PROFILE OCHRONNE ELASTYCZNE - OSŁONY MASZYN - OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE DO MASZYN I URZĄDZEŃ

Zagrożenia zawodowe na stanowiskach pracy


Z punktu widzenia ich oddziaływania na organizm człowieka czynniki na jakie narażony jest pracownik dzieli się na: niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe.
Czynnik niebezpieczny to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź do zejścia śmiertelnego.
Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia człowieka.
Czynnik uciążliwy nie stanowi wprawdzie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, lecz utrudnia pracę lub przyczynia się w inny istotny sposób do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

Do czynników niebezpiecznych powodujących u operatora obrabiarki natychmiastowe urazy, które inżynier utrzymania ruchu winien wziąć pod uwagę należą przede wszystkim czynniki mechaniczne, takie jak: ruchome elementy obsługiwanych maszyn, w szczególności:
 • obracające się głowice frezerskie lub rewolwerowe, uchwyty tokarskie, wrzeciona, śruby, wały, itp.,
 • miejsca zbiegania się obracających elementów maszyn, np. koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe, itp.,
 • narzędzia poruszające się ruchem prostoliniowym, np.: piły ramowe i taśmowe, przemieszczające się elementy maszyn, przemieszczane przedmioty, np.: suport maszyn (strugarki poprzeczne, tokarki, itp.), ruchome stoły maszyn (frezarki, strugarki, szlifierki, itp.), ostre, wystające i chropowate elementy maszyn, np.: elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, wióry, zadziory na obrabianych przedmiotach, itp., spadające elementy maszyn, np.: ciężkie obrabiane przedmioty, uchwyty, imadła, konik, itp., śliskie i nierówne powierzchnie wokół maszyn (np.: w skutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące, itp.), powierzchnie gorące lub zimne ( gorące powierzchnie, części maszyn i obrabianych przedmiotów, gorącą wodę, płyn chłodzący, olej i parę), wyrzut obrabianych elementów lub narzędzi podczas procesu skrawania metali, np.: wiórów, odprysków, przedmiotów obrabianych, uszkodzonych narzędzi (ściernicy, noży tokarskich, frezów, itp.).

  Do czynników niebezpiecznych należy również zaliczyć zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w skutek:
  * bezpośredniego kontaktu z elementem maszyny znajdującym się pod napięciem,
  * pośredniego kontaktu z częściami maszyny pod napięciem w warunkach uszkodzenia (np.: pojawienie się napięcia na obudowie maszyny bądź na innym elemencie, które powinny być odizolowane).
  Powyższe aspekty bezpieczeństwa inżynier utrzymania ruchu, którego praca i działania odgrywają istotną rolę w procesie produkcyjnym, powinien mieć ciągle na uwadze.

 • bhp stanowiska obrabiarki osłony bezpieczeństwa do maszyn

  Główne zadania Służb BHP w zakładzie produkcyjnym.
  W procesie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn rola służby BHP jest bardzo istotna, a praca specjalistów i inspektorów Służby BHP w zakładzie produkcyjnym jest ważna. Do jej głównych zadań należy nie tylko kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, ale również prowadzenie szkoleń bieżących i okresowych, jak też informowanie kierownika zakładu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych na stanowiskach pracy. Ważnym zadaniem służb BHP jest opiniowanie planów i projektów modernizacji i rozwoju zakładu pracy pod kątem poprawy bezpieczeństwa.
  Szczególnie ważną rolę pełnią w zakresie bezpieczeństwa parku maszynowego w zakładzie pracy. Specjalista Służby BHP kontroluje maszyny, urządzenia i narzędzia pod kątem ich bezpieczeństwa a także wstrzymuje pracę maszyn w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia pracowników Niezbędne jest również, aby pracownicy służby bhp uczestniczyli w przekazywaniu do użytkowania nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo, oraz w nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych. Inspektor BHP winien też uczestniczyć w przekazywaniu do eksploatacji maszyn nowych oraz po remontach i modernizacjach. Do zadań służby bhp należy również analizowanie zdarzeń wypadkowych z udziałem maszyn i podejmowanie kroków profilaktycznych.

  Na skróty:

  Istotne obszary utrzymania ruchu:

  Użytkowanie parku maszynowego Bezpieczeństwo w przemyśle Dyrektywa narzędziowa Dyrektywa maszynowa Akcesoria bezpieczeństwa w przemyśle

  Uwarunkowania wydajnej i bezpiecznej pracy - wyposażenie obrabiarek:

  Oświetlenie maszynowe Maty podłogowe stanowiskowe Podesty antypoślizgowe przy obrabiarkach Osłony do obrabiarek Gratowarki do wałków

  Bariery i odbojnice ochronne dla obiektów przemysłowych - produkcyjnych i magazynowych

  Bariery elastyczne Wygrodzenia łańcuchowe przestawne Zapory nożycowe składane Ochrona słupów, filarów, stojaków i ścian